Pragniemy, aby "Moja Bajka" była miejscem rodzinnym - ciepłym, przyjaznym, w którym dzieci mogą się czuć swobodnie, jak w drugim domu. 

Uciekamy od komercji, sztucznych zabawek, sztywnych strojów - chcemy uwolnić w maluchach kreatywność i fantazję. Uciekamy od nudy i schematów - dbamy o to, żeby nie siedzieć w miejscu, lecz ciągle szukać nowych przygód: w muzeum, galerii, teatrze, bibliotece, na licznych wycieczkach po Dolnym Śląsku czy spacerach po pięknym legnickim parku. Bawimy się, uczymy i poznajemy, tak, by spędzony tu czas był nie tylko niezbędnym przygotowaniem do szkoły, ale i wielką, niezapomnianą przygodą! 

 

Cele przedszkola:

1.       Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

2.       Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

3.       Cele Przedszkola to w szczególności:

a.       objęcie opieką dzieci od 2,5 do 7 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa 
oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

b.       stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

c.       kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

d.       przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

e.       kształtowanie wśród dzieci szacunku dla drugiego człowieka oraz postaw tolerancji dla odmienności kulturowych i narodowościowych,

f.        rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli,

g.       udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h.       zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie,

i.        zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci,

j.   współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności poprzez:

a.       wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

b.       rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c.       nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,

d.       budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

e.       dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

f.        udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania,

g.       zapewnianie dzieciom w wieku 6 lat prawa do rocznego przygotowania do szkoły.