Slide

Rekrutacja

26.08.2020 r.

Drodzy Rodzice.

Ponieważ nie wszyscy są aktywni na naszych grupach WhatsApp więc informuję tutaj, że od 1 września 2020 r. jestem zmuszona podwyższyć opłatę za przedszkole do 550 zł. Nie chciałabym aby jakość naszych usług pogorszyła się, stąd moja decyzja.

 

 

 

Statut Przedszkola
Niepubliczne Przedszkole „Moja Bajka” w Legnicy


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.       Niepubliczne Przedszkole „Moja Bajka”, zwane dalej Przedszkolem jest placówką niepubliczną.

2.       Przedszkole ma swoją siedzibę w Legnicy przy ul. Oświęcimskiej 20.

3.       Organem prowadzącym przedszkole jest Barbara Mazurkiewicz zam. Ulesie 6, 59-222 Miłkowice, pełniąca funkcję dyrektora Przedszkola.

4.       Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole „Moja Bajka” w Legnicy.

§2

1.       Podstawą prawną działalności Przedszkola jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy statut.

2.       Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola

§3

1.       Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

2.       Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

3.       Cele Przedszkola to w szczególności:

a.       objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa 
oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

b.       stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

c.       kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

d.       przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

e.       kształtowanie wśród dzieci szacunku dla drugiego człowieka oraz postaw tolerancji 
dla odmienności kulturowych i narodowościowych,

f.        rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli,

g.       udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h.       zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane 
z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw 
i utrzymywaniem ich w należytym stanie,

i.         zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci,

j.         współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

§4

Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności poprzez:

a.       wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

b.       rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c.       nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,

d.       budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

e.       dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

f.        udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania,

g.       zapewnianie dzieciom w wieku 5 lat prawa do rocznego wychowania przedszkolnego.

§5

1.       Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego  terenem.

2.       Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy, chwilowo pozostawia ją pod opieką osoby z obsługi technicznej.


Rozdział III

Organy Przedszkola

§6

Organami Przedszkola są:

1.       Dyrektor Przedszkola.

2.       Rada Pedagogiczna.

§7

1.       Dyrektor reprezentuje Przedszkole na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych przedszkola, w szczególności:

a.       opracowuje dokumentację programowo-organizacyjną, w tym plan roczny pracy, zakres obowiązków nauczycieli i pozostałych pracowników,

b.       zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych,

c.       opracowuje, dokonuje zmian i nadaje statut Przedszkola.

2.       Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola, w szczególności:

a.       przyjmuje i wypisuje dzieci z Przedszkola,

b.       zapewnia warunki do zachowania bezpieczeństwa i higieny podczas nauki i zabawy,

c.       umożliwia dokształcanie nauczycieli,

d.       realizuje przepisy sanitarne, p. poż. i bhp,

e.       jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

f.        dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego.

3.       Prawa Dyrektora:

a.       wydawanie poleceń służbowych pracownikom,

b.       karanie pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy,

c.       wydawanie opinii o dorobku nauczyciela,

d.       decydowanie o wewnętrznej organizacji i funkcjonowaniu Przedszkola,

e.       decydowanie o wykorzystaniu środków finansowych,

f.        wprowadzanie zmian statutu Przedszkola,

g.       ustalanie wysokości wpisowego i czesnego.

4.       Odpowiedzialność Dyrektora:

a.       przestrzeganie Kodeksu Pracy,

b.       zapewnienie wysokiego poziomu opieki i dobrych wyników pracy,

c.       zgodność funkcjonowania Przedszkola z przepisami prawa i niniejszego statutu,

d.       celowe wykorzystanie środków finansowych na działalność Przedszkola,

e.       zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji finansowej, pracowniczej i pedagogicznej,

f.        zapewnienie bezpieczeństwa w placówce,

g.       zapewnienie dobrego stanu sanitarnego i ochrony przeciwpożarowej.

5.       W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni upoważniona przez niego osoba.

§8

1.       Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola bez względu 
na wymiar czasu pracy.

2.       W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

3.       Terminy zebrań Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor.

4.       Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5.       Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy przyjęcie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej Przedszkola.

6.       Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania organizacji pracy Przedszkola, w tym tygodniowego planu zajęć dydaktycznych.


Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§9

1.       Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

2.       Jeden oddział przedszkolny liczy maksymalnie 27 dzieci, przy czym aby oddział liczył więcej niż 25 dzieci wymagana jest zgoda nauczyciela pracującego w danym oddziale.

§10

Zasady rekrutacji do Przedszkola

1.       Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy.

2.       Zapisy dziecka do Przedszkola prowadzi Dyrektor na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy opiekunami prawnymi dziecka a Dyrektorem. Umowa rejestrowana jest 
w rejestrze umów.

3.       O rezygnacji z przedszkola prawny opiekun dziecka informuje Dyrektora pisemnie nie później niż na jeden miesiąc przed wypisaniem dziecka.

4.       Zatajenie poważnej choroby dziecka skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w p. 2. 
ze skutkiem natychmiastowym.

§11
Czas pracy Przedszkola

1.       Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor mając na uwadze potrzeby rodziców dzieci.

2.       Przedszkole jest czynne od godziny 6:30 do 16:30.

3.       Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.

4.       Termin przerwy wakacyjnej ustala Dyrektor.

§12
Organizacja zajęć

1.       Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2.       Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych w Przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 45 minut. Od października do maja zajęcia dodatkowe prowadzone są w miarę możliwości w ramach czesnego. Ewentualna dopłata za zajęcia dodatkowe obejmuje tylko i wyłącznie zajęcia, w których uczestniczy mała grupa dzieci na prośbę rodziców. Ilość zajęć jest regulowana w roku szkolnym przez Dyrektora.

3.       Praca edukacyjna w oddziałach przedszkolnych dokumentowana jest w dzienniku zajęć edukacyjnych.

4.       Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.

5.       Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne 
z niezbędnym wyposażeniem, salę gimnastyczną oraz ogród.

6.       Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§13
Żywienie w Przedszkolu

Przedszkole organizuje żywienie dzieci w zakresie minimum trzech posiłków dziennie.

§14
Opłaty

1.       Rodzice są zobowiązani wnosić opłaty do piątego dnia każdego miesiąca z góry. Na wniosek rodzica Dyrektor może wydłużyć termin uiszczenia opłaty.

2.       Wysokość opłaty za przedszkole oraz wpisowe i termin jego wpłaty ustala Dyrektor.

3.       Przedszkole nie dokonuje zwolnień z opłaty za okres nieobecności dziecka w przedszkolu 
w okresie od września do czerwca. Wyjątek stanowi opłata za wyżywienie w przypadku przedłużającej się nieobecności. W miesiącach lipiec i sierpień opiekunowie wnoszą opłatę proporcjonalnie do obecności dziecka w Przedszkolu.

4.       Opłaty można dokonywać gotówką w kasie Przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy Przedszkola.

Rozdział V
Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych

§15

1.       Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych o kierunku „wychowanie przedszkolne” określonych przez MEN. Dyrektor może zatrudnić na stanowisku nauczyciela osobę o wykształceniu pedagogicznym lub osobę kontynuującą studia kierunkowe.

2.       Wynagrodzenie zasadnicze, stawkę godzinową oraz dodatkowe składniki płac nauczycieli ustala Dyrektor.

3.       Nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu obowiązują przepisy dotyczące stopni awansu zawodowego.

4.       Czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

5.       W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować podstawę programową.

§16

Nauczyciel Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

1.       Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami nauczania oraz jakość i wyniki tej pracy.

2.       Realizację zadań rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.

3.       Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

4.       Stworzenie warunków optymalnych dla stymulowania rozwoju dziecka.

5.       Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka oraz ujednolicanie działań wychowawczych.

6.       Współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej.

7.       Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z ustaleniami Dyrektora.

8.       Życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza terenem Przedszkola w czasie spacerów, wycieczek itp.

9.       Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

10.   Porządek i wystrój sal zabaw i szatni.

11.   Współpracę z rodzicami, w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, rozwiązywanie problemów wychowawczych, informowanie rodziców o rozwoju dziecka.

Rozdział VI
Prawa dziecka

§17

Dziecko ma prawo do:

a.       właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie 
z zasadami higieny pracy umysłowej,

b.       zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki,

c.       uczestniczenia w różnorodnych zajęciach edukacyjnych,

d.       przebywania w ciągu dnia na powietrzu,

e.       życzliwego i podmiotowego traktowania,

f.        ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej,

g.       swobody wyrażania opinii,

h.       swobody poszukiwania informacji,

i.         rozwoju osobowego, kulturowego i duchowego,

j.         przebywania w atmosferze życzliwości i radości,

k.       akceptacji,

l.         spokoju i intymności,

m.    indywidualnego tempa rozwoju,

n.       snu i wypoczynku.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych

§18

1.       Pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnia i zwalnia Dyrektor zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

2.       Wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych ustala Dyrektor.

3.       Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników administracyjno-obsługowych jest integralną częścią umowy o pracę i ustala go Dyrektor.

Rozdział VIII
Finansowanie działalności

§19

1.       Na fundusze Przedszkola składają się:

a.       wpływy uzyskane z opłat dokonywanych przez rodziców,

b.       dotacje, w szczególności dotacje Urzędu Miasta Legnicy.

2.       Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określa Dyrektor.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§20

1.       Zmiany w statucie oraz decyzje o likwidacji przedszkola należą do kompetencji osób prowadzących Przedszkole.

2.       Likwidacja może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

3.       O decyzji dotyczącej likwidacji Przedszkola Dyrektor zobowiązany jest powiadomić rodziców dzieci, Kuratorium Oświaty oraz gminę, w której znajduje się Przedszkole najpóźniej 6 miesięcy przed likwidacją.

4.       Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.       Działalność Przedszkola musi być zgodna z niniejszym statutem.

6.       Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.


Regulamin Przedszkola Niepublicznego „Moja Bajka”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Przedszkola Niepublicznego „Moja Bajka”, zwany dalej Regulaminem, został wydany w celu uzupełnienia i wykonania postanowień Statutu Przedszkola.

 2. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Przedszkolu.

 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są korzystający z usług Przedszkola, pracownicy i współpracownicy Przedszkola oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Przedszkola.

§ 2

     Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne „Moja Bajka”,

 2. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola,

 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola,

 4. pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Przedszkolu w ramach stosunku pracy,

 5. współpracownikach – należy przez to rozumieć osoby wykonujące pracę na rzecz Przedszkola poza stosunkiem pracy lub świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Przedszkola.

§ 3

 1. Rodziców zobowiązuje się do współpracy z Przedszkolem w sprawach wychowawczych.

Rozdział II

Organizacja pracy Przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni uznanych za świąteczne.

 2. W czasie wskazanym w ust. 1 Przedszkole świadczy usługi edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze, przy czym zakres korzystania przez poszczególne dzieci z jego usług, w tym czas przebywania w Przedszkolu, określa się w porozumieniu z rodzicami w umowie o świadczeniu usług.

 3. Wszelkie odstępstwa od ustalonego zakresu i czasu świadczenia usług wobec dziecka powinny być uprzednio uzgodnione z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola.

§ 4

 1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać ustalonego zakresu i czasu świadczonych przez Przedszkole na rzecz ich dzieci usług, w szczególności odprowadzać i odbierać dzieci w ustalonych godzinach.

 2. W razie nieobecności dziecka lub znacznego spóźnienia w stosunku do ustalonej godziny jego odprowadzenia do Przedszkola rodzice zobowiązani są powiadomić o tym telefonicznie.

 3. Do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców lub inne osoby dorosłe, które są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo.

 4. Dziecko po przyjściu do Przedszkola zobowiązane jest skorzystać z szatni. Gotowe do zajęć dziecko rodzic wprowadza do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł przejąć nad nim opiekę.

 5. Dzieci są odbierane z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnione przez nich na piśmie osoby pełnoletnie.

 6. Pracownicy Przedszkola uprawnieni są do weryfikacji upoważnienia oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka.

 7. W przypadku gdy zachowanie osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka wskazuje, że np. z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości nie daje ona gwarancji bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu, dyrektor lub upoważniony pracownik Przedszkola ma prawo odmówić oddania dziecka pod opiekę takiej osobie. O odmowie zawiadamia rodziców dziecka. Jeśli odmowa dotyczy rodzica dziecka, zawiadamia się drugiego z rodziców, a gdy nie jest to możliwe – policję.

§ 5

 1. Do Przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, niewymagające opieki medycznej.

 2. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora Przedszkola.

§ 6

 1. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno mieć odzież zapewniającą komfort podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Przedszkolu oraz odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych.

 2. Oprócz sytuacji uzgodnionych z opiekunem zabrania się przynoszenia do Przedszkola przez dzieci własnych zabawek.

 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do Przedszkola.

§ 7

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci.

 2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci.

 3. Warunki odpłatności za żywienie określa umowa zawarta z rodzicami dziecka.

 4. W Przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:

          – pierwsze śniadanie w godz. od 8.30 do 9.00,

          – drugie śniadanie w godz. od 10.00 do 10.30,

          – obiad:

             I danie w godz. od 12.00 do 12.20,

             II danie w godz. od 14.00 do 14.30,

          – podwieczorek w godz. od 15.50 do 16.10

5. Dziecko korzysta z posiłków, których pory przypadają w ustalonym dla danego dziecka czasie pobytu.

6. Rodzice zobowiązani są poinformować o szczególnych wskazaniach dietetycznych, jeśli dotyczą one dziecka w szczególności w związku z uczuleniem, innymi uwarunkowaniami medycznymi lub względami religijnymi.

7. Spożywanie przez dziecko posiłków i napojów innych niż dostarczone przez Przedszkole bez uzgodnienia z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola jest zabronione.

Rozdział III

Bezpieczeństwo i higiena pracy Przedszkola

§ 8

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza należącymi do niego obiektami.

 2. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są współdziałać z dyrektorem w wykonywaniu przez niego zadań, o których mowa w ust. 1. Szczegółowe zadania w tym zakresie określają: Statut Przedszkola, inne akty wewnętrzne oraz polecenia wydawane przez dyrektora.

§ 9

 1. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, w których Przedszkole świadczy usługi, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

 2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.

§ 10

1. Na terenie Przedszkola zapewnia się w szczególności:

          – właściwe oświetlenie,

          – równą nawierzchnię dróg, przejść i placu zabaw,

          – instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

2. Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć spełniają określone przepisami prawa standardy.

3. W pomieszczeniach Przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.

4. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się dzieci z zagrożonych miejsc.

5. Sprzęty, z których korzystają dzieci, a także wszelkie elementy wyposażenia dostosowane są do wymagań ergonomii. Sprzęt i wyposażenie ma odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zabrania się używania niesprawnych sprzętów i elementów wyposażenia.

6. Posiłki dzieci spożywają wyłącznie w pomieszczeniu wydzielonym w tym celu.

§ 11

 1. Wszelkie zajęcia z dziećmi odbywają się pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.

 2. Przerwy w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, dzieci spędzają pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna. Dzieci nigdy nie pozostają bez nadzoru.

 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

Rozdział IV

Organizacja wycieczek

§ 12

 1. Przedszkole może organizować wycieczki.

 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczki spoczywa na kierowniku oraz opiekunach, w tym także na rodzicach uczestniczących w wycieczce w tej roli.

 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wycieczki i warunkami ich przestrzegania.

 4. Długość trasy i tempo wycieczki należy dostosować do możliwości uczestników przy zachowaniu zasady, że wyznacznikiem jest wydolność najsłabszego uczestnika.

 5. Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy oraz gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych wycieczka zostaje odwołana.

 6. Rodzice zobowiązani są zgłosić wszelkie potrzeby i przeciwwskazania dotyczące ich dzieci, a związane z planowanym przebiegiem wycieczki.

 7. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

 8. Opiekun współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

 9. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny oraz wykonywać polecenia kierownika i opiekunów, jak również reagować na umówione sygnały.

 11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są stosować się do zasad porządkowych ustalonych dla miejsca, w którym odbywa się wycieczka, w tym także dla środków komunikacji, z których korzystają w celu dojazdu.

 12. Dzieci zobowiązane są sygnalizować opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez organ prowadzący Przedszkole – Barbarę Mazurkiewicz. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie, w jakim został przyjęty.

2. Regulamin podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w Przedszkolu oraz umieszczeniu na stronie internetowej.

Oświęcimska 20

59-220 Legnica

793 24 11 62

Zapraszamy!

Godziny otwarcia

PN - PT od 6.30 do 16.30

Wyślij wiadomość

mojabajka.legnica@gmail.com