Statut Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole  „Moja Bajka”  w Legnicy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Niepubliczne Przedszkole „Moja Bajka”, zwane dalej Przedszkolem jest placówką niepubliczną.
 2. Przedszkole ma swoją siedzibę w Legnicy przy ul. Oświęcimskiej 20.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Barbara Mazurkiewicz zam. Ulesie 6, 59-222 Miłkowice, pełniąca funkcję dyrektora Przedszkola.
 4. Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole „Moja Bajka” w Legnicy.

§2

 1. Podstawą prawną działalności Przedszkola jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy statut.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola

§3

 1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.
 3. Cele Przedszkola to w szczególności:
 4. objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa
  oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
 5. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,
 6. kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,
 7. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
 8. kształtowanie wśród dzieci szacunku dla drugiego człowieka oraz postaw tolerancji
  dla odmienności kulturowych i narodowościowych,
 9. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli,
 10. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 11. zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane
  z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw
  i utrzymywaniem ich w należytym stanie,
 12. zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci,
 13. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

§4

Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności poprzez:

 1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
 2. rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
 3. nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,
 4. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,
 5. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
 6. udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania,
 7. zapewnianie dzieciom w wieku 5 lat prawa do rocznego wychowania przedszkolnego.

§5

 1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego  terenem.
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy, chwilowo pozostawia ją pod opieką osoby z obsługi technicznej.


Rozdział III

Organy Przedszkola

§6

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna.

§7

 1. Dyrektor reprezentuje Przedszkole na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych przedszkola, w szczególności:
 2. opracowuje dokumentację programowo-organizacyjną, w tym plan roczny pracy, zakres obowiązków nauczycieli i pozostałych pracowników,
 3. zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych,
 4. opracowuje, dokonuje zmian i nadaje statut Przedszkola.
 5. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola, w szczególności:
 6. przyjmuje i wypisuje dzieci z Przedszkola,
 7. zapewnia warunki do zachowania bezpieczeństwa i higieny podczas nauki i zabawy,
 8. umożliwia dokształcanie nauczycieli,
 9. realizuje przepisy sanitarne, p. poż. i bhp,
 10. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 11. dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego.
 12. Prawa Dyrektora:
 13. wydawanie poleceń służbowych pracownikom,
 14. karanie pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy,
 15. wydawanie opinii o dorobku nauczyciela,
 16. decydowanie o wewnętrznej organizacji i funkcjonowaniu Przedszkola,
 17. decydowanie o wykorzystaniu środków finansowych,
 18. wprowadzanie zmian statutu Przedszkola,
 19. ustalanie wysokości wpisowego i czesnego.
 20. Odpowiedzialność Dyrektora:
 21. przestrzeganie Kodeksu Pracy,
 22. zapewnienie wysokiego poziomu opieki i dobrych wyników pracy,
 23. zgodność funkcjonowania Przedszkola z przepisami prawa i niniejszego statutu,
 24. celowe wykorzystanie środków finansowych na działalność Przedszkola,
 25. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji finansowej, pracowniczej i pedagogicznej,
 26. zapewnienie bezpieczeństwa w placówce,
 27. zapewnienie dobrego stanu sanitarnego i ochrony przeciwpożarowej.
 28. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni upoważniona przez niego osoba.

§8

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola bez względu
  na wymiar czasu pracy.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
 3. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej ustala Dyrektor.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy przyjęcie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej Przedszkola.
 6. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania organizacji pracy Przedszkola, w tym tygodniowego planu zajęć dydaktycznych.


Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Jeden oddział przedszkolny liczy maksymalnie 27 dzieci, przy czym aby oddział liczył więcej niż 25 dzieci wymagana jest zgoda nauczyciela pracującego w danym oddziale.

§10

Zasady rekrutacji do Przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy.
 2. Zapisy dziecka do Przedszkola prowadzi Dyrektor na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy opiekunami prawnymi dziecka a Dyrektorem. Umowa rejestrowana jest
  w rejestrze umów.
 3. O rezygnacji z przedszkola prawny opiekun dziecka informuje Dyrektora pisemnie nie później niż na jeden miesiąc przed wypisaniem dziecka.
 4. Zatajenie poważnej choroby dziecka skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w p. 2.
  ze skutkiem natychmiastowym.

§11
Czas pracy Przedszkola

 1. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor mając na uwadze potrzeby rodziców dzieci.
 2. Przedszkole jest czynne od godziny 6:30 do 16:30.
 3. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
 4. Termin przerwy wakacyjnej ustala Dyrektor.

§12
Organizacja zajęć

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych w Przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 45 minut. Od października do maja zajęcia dodatkowe prowadzone są w miarę możliwości w ramach czesnego. Ewentualna dopłata za zajęcia dodatkowe obejmuje tylko i wyłącznie zajęcia, w których uczestniczy mała grupa dzieci na prośbę rodziców. Ilość zajęć jest regulowana w roku szkolnym przez Dyrektora.
 3. Praca edukacyjna w oddziałach przedszkolnych dokumentowana jest w dzienniku zajęć edukacyjnych.
 4. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne
  z niezbędnym wyposażeniem, salę gimnastyczną oraz ogród.
 6. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§13
Żywienie w Przedszkolu

Przedszkole organizuje żywienie dzieci w zakresie minimum trzech posiłków dziennie.

§14
Opłaty

 1. Rodzice są zobowiązani wnosić opłaty do piątego dnia każdego miesiąca z góry. Na wniosek rodzica Dyrektor może wydłużyć termin uiszczenia opłaty.
 2. Wysokość opłaty za przedszkole oraz wpisowe i termin jego wpłaty ustala Dyrektor.
 3. Przedszkole nie dokonuje zwolnień z opłaty za okres nieobecności dziecka w przedszkolu
  w okresie od września do czerwca. Wyjątek stanowi opłata za wyżywienie w przypadku przedłużającej się nieobecności. W miesiącach lipiec i sierpień opiekunowie wnoszą opłatę proporcjonalnie do obecności dziecka w Przedszkolu.
 4. Opłaty można dokonywać gotówką w kasie Przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy Przedszkola.

Rozdział V
Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych

§15

 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych o kierunku „wychowanie przedszkolne” określonych przez MEN. Dyrektor może zatrudnić na stanowisku nauczyciela osobę o wykształceniu pedagogicznym lub osobę kontynuującą studia kierunkowe.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze, stawkę godzinową oraz dodatkowe składniki płac nauczycieli ustala Dyrektor.
 3. Nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu obowiązują przepisy dotyczące stopni awansu zawodowego.
 4. Czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
 5. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować podstawę programową.

§16

Nauczyciel Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

 1. Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami nauczania oraz jakość i wyniki tej pracy.
 2. Realizację zadań rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.
 3. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 4. Stworzenie warunków optymalnych dla stymulowania rozwoju dziecka.
 5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka oraz ujednolicanie działań wychowawczych.
 6. Współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej.
 7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z ustaleniami Dyrektora.
 8. Życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza terenem Przedszkola w czasie spacerów, wycieczek itp.
 9. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.
 10. Porządek i wystrój sal zabaw i szatni.
 11. Współpracę z rodzicami, w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, rozwiązywanie problemów wychowawczych, informowanie rodziców o rozwoju dziecka.

Rozdział VI
Prawa dziecka

§17

Dziecko ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki,
 3. uczestniczenia w różnorodnych zajęciach edukacyjnych,
 4. przebywania w ciągu dnia na powietrzu,
 5. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 6. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej,
 7. swobody wyrażania opinii,
 8. swobody poszukiwania informacji,
 9. rozwoju osobowego, kulturowego i duchowego,
 10. przebywania w atmosferze życzliwości i radości,
 11. akceptacji,
 12. spokoju i intymności,
 13. indywidualnego tempa rozwoju,
 14. snu i wypoczynku.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych

§18

 1. Pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnia i zwalnia Dyrektor zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
 2. Wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych ustala Dyrektor.
 3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników administracyjno-obsługowych jest integralną częścią umowy o pracę i ustala go Dyrektor.

Rozdział VIII
Finansowanie działalności

§19

 1. Na fundusze Przedszkola składają się:
 2. wpływy uzyskane z opłat dokonywanych przez rodziców,
 3. dotacje, w szczególności dotacje Urzędu Miasta Legnicy.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określa Dyrektor.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§20

 1. Zmiany w statucie oraz decyzje o likwidacji przedszkola należą do kompetencji osób prowadzących Przedszkole.
 2. Likwidacja może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.
 3. O decyzji dotyczącej likwidacji Przedszkola Dyrektor zobowiązany jest powiadomić rodziców dzieci, Kuratorium Oświaty oraz gminę, w której znajduje się Przedszkole najpóźniej 6 miesięcy przed likwidacją.
 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Działalność Przedszkola musi być zgodna z niniejszym statutem.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.

Regulamin Przedszkola Niepublicznego „Moja Bajka”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Przedszkola Niepublicznego „Moja Bajka”, zwany dalej Regulaminem, został wydany w celu uzupełnienia i wykonania postanowień Statutu Przedszkola.
 2. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Przedszkolu.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są korzystający z usług Przedszkola, pracownicy i współpracownicy Przedszkola oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Przedszkola.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne „Moja Bajka”,
 2. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola,
 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola,
 4. pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Przedszkolu w ramach stosunku pracy,
 5. współpracownikach – należy przez to rozumieć osoby wykonujące pracę na rzecz Przedszkola poza stosunkiem pracy lub świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Przedszkola.

§ 3

 1. Rodziców zobowiązuje się do współpracy z Przedszkolem w sprawach wychowawczych.

Rozdział II

Organizacja pracy Przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni uznanych za świąteczne.
 2. W czasie wskazanym w ust. 1 Przedszkole świadczy usługi edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze, przy czym zakres korzystania przez poszczególne dzieci z jego usług, w tym czas przebywania w Przedszkolu, określa się w porozumieniu z rodzicami w umowie o świadczeniu usług.
 3. Wszelkie odstępstwa od ustalonego zakresu i czasu świadczenia usług wobec dziecka powinny być uprzednio uzgodnione z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola.

§ 4

 1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać ustalonego zakresu i czasu świadczonych przez Przedszkole na rzecz ich dzieci usług, w szczególności odprowadzać i odbierać dzieci w ustalonych godzinach.
 2. W razie nieobecności dziecka lub znacznego spóźnienia w stosunku do ustalonej godziny jego odprowadzenia do Przedszkola rodzice zobowiązani są powiadomić o tym telefonicznie.
 3. Do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców lub inne osoby dorosłe, które są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo.
 4. Dziecko po przyjściu do Przedszkola zobowiązane jest skorzystać z szatni. Gotowe do zajęć dziecko rodzic wprowadza do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł przejąć nad nim opiekę.
 5. Dzieci są odbierane z Przedszkola przez rodziców lub przez upoważnione przez nich na piśmie osoby pełnoletnie.
 6. Pracownicy Przedszkola uprawnieni są do weryfikacji upoważnienia oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka.
 7. W przypadku gdy zachowanie osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka wskazuje, że np. z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości nie daje ona gwarancji bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu, dyrektor lub upoważniony pracownik Przedszkola ma prawo odmówić oddania dziecka pod opiekę takiej osobie. O odmowie zawiadamia rodziców dziecka. Jeśli odmowa dotyczy rodzica dziecka, zawiadamia się drugiego z rodziców, a gdy nie jest to możliwe – policję.

§ 5

 1. Do Przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, niewymagające opieki medycznej.
 2. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora Przedszkola.

§ 6

 1. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno mieć odzież zapewniającą komfort podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Przedszkolu oraz odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych.
 2. Oprócz sytuacji uzgodnionych z opiekunem zabrania się przynoszenia do Przedszkola przez dzieci własnych zabawek.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do Przedszkola.

§ 7

 1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci.
 2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci.
 3. Warunki odpłatności za żywienie określa umowa zawarta z rodzicami dziecka.
 4. W Przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:

– pierwsze śniadanie w godz. od 8.30 do 9.00,

– drugie śniadanie w godz. od 10.00 do 10.30,

– obiad:

I danie w godz. od 12.00 do 12.20,

II danie w godz. od 14.00 do 14.30,

– podwieczorek w godz. od 15.50 do 16.10

 1. Dziecko korzysta z posiłków, których pory przypadają w ustalonym dla danego dziecka czasie pobytu.
 2. Rodzice zobowiązani są poinformować o szczególnych wskazaniach dietetycznych, jeśli dotyczą one dziecka w szczególności w związku z uczuleniem, innymi uwarunkowaniami medycznymi lub względami religijnymi.
 3. Spożywanie przez dziecko posiłków i napojów innych niż dostarczone przez Przedszkole bez uzgodnienia z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem Przedszkola jest zabronione.

Rozdział III

Bezpieczeństwo i higiena pracy Przedszkola

§ 8

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza należącymi do niego obiektami.
 2. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są współdziałać z dyrektorem w wykonywaniu przez niego zadań, o których mowa w ust. 1. Szczegółowe zadania w tym zakresie określają: Statut Przedszkola, inne akty wewnętrzne oraz polecenia wydawane przez dyrektora.

§ 9

 1. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, w których Przedszkole świadczy usługi, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
 2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.

§ 10

 1. Na terenie Przedszkola zapewnia się w szczególności:

– właściwe oświetlenie,

– równą nawierzchnię dróg, przejść i placu zabaw,

– instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

 1. Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć spełniają określone przepisami prawa standardy.
 2. W pomieszczeniach Przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.
 3. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się dzieci z zagrożonych miejsc.
 4. Sprzęty, z których korzystają dzieci, a także wszelkie elementy wyposażenia dostosowane są do wymagań ergonomii. Sprzęt i wyposażenie ma odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zabrania się używania niesprawnych sprzętów i elementów wyposażenia.
 5. Posiłki dzieci spożywają wyłącznie w pomieszczeniu wydzielonym w tym celu.

§ 11

 1. Wszelkie zajęcia z dziećmi odbywają się pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna.
 2. Przerwy w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, dzieci spędzają pod nadzorem nauczyciela lub upoważnionego opiekuna. Dzieci nigdy nie pozostają bez nadzoru.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

Rozdział IV

Organizacja wycieczek

§ 12

 1. Przedszkole może organizować wycieczki.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczki spoczywa na kierowniku oraz opiekunach, w tym także na rodzicach uczestniczących w wycieczce w tej roli.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wycieczki i warunkami ich przestrzegania.
 4. Długość trasy i tempo wycieczki należy dostosować do możliwości uczestników przy zachowaniu zasady, że wyznacznikiem jest wydolność najsłabszego uczestnika.
 5. Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy oraz gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych wycieczka zostaje odwołana.
 6. Rodzice zobowiązani są zgłosić wszelkie potrzeby i przeciwwskazania dotyczące ich dzieci, a związane z planowanym przebiegiem wycieczki.
 7. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 8. Opiekun współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 9. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny oraz wykonywać polecenia kierownika i opiekunów, jak również reagować na umówione sygnały.
 11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są stosować się do zasad porządkowych ustalonych dla miejsca, w którym odbywa się wycieczka, w tym także dla środków komunikacji, z których korzystają w celu dojazdu.
 12. Dzieci zobowiązane są sygnalizować opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez organ prowadzący Przedszkole – Barbarę Mazurkiewicz. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie, w jakim został przyjęty.
 2. Regulamin podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w Przedszkolu oraz umieszczeniu na stronie internetowej.