Koncepcja pracy przedszkola

Nasz pomysł na przedszkole

Pragniemy, aby „Moja Bajka” była miejscem rodzinnym – ciepłym, przyjaznym, w którym dzieci mogą się czuć swobodnie, jak w drugim domu.
Uciekamy od komercji, sztucznych zabawek, sztywnych strojów – chcemy uwolnić w maluchach kreatywność i fantazję. Uciekamy od nudy i schematów – dbamy o to, żeby nie siedzieć w miejscu, lecz ciągle szukać nowych przygód: w muzeum, galerii, teatrze, bibliotece, na licznych wycieczkach po Dolnym Śląsku czy spacerach po pięknym legnickim parku. Bawimy się, uczymy i poznajemy, tak, by spędzony tu czas był nie tylko niezbędnym przygotowaniem do szkoły, ale i wielką, niezapomnianą przygodą!
Od pewnego czasu idziemy w stronę Porozumienia bez Przemocy (NVC) i Rodzicielstwa Bliskości – nie stosujemy kar, nagród, nie oceniamy, dbamy o potrzeby dzieci i nasze, o kontakt z dziećmi i wspieramy Je w różnych emocjach.

Cele  naszego przedszkola

 1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.
 3. Cele Przedszkola to w szczególności:
  • objęcie opieką dzieci od 2,5 do 7 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa
   oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,
  • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,
  • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
  • kształtowanie wśród dzieci szacunku dla drugiego człowieka oraz postaw tolerancji dla odmienności kulturowych i narodowościowych,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli,
  • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie,
  • zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci,
  • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności poprzez

 1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
 2. rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
 3. nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,
 4. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,
 5. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
 6. udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania,
 7. zapewnianie dzieciom w wieku 6 lat prawa do rocznego przygotowania do szkoły.