Slide

Koncepcja pracy przedszkola

Pragniemy, aby „Moja Bajka” była miejscem rodzinnym – ciepłym, przyjaznym, w którym dzieci mogą się czuć swobodnie, jak w drugim domu. 

Uciekamy od komercji, sztucznych zabawek, sztywnych strojów – chcemy uwolnić w maluchach kreatywność i fantazję. Uciekamy od nudy i schematów – dbamy o to, żeby nie siedzieć w miejscu, lecz ciągle szukać nowych przygód: w muzeum, galerii, teatrze, bibliotece, na licznych wycieczkach po Dolnym Śląsku czy spacerach po pięknym legnickim parku. Bawimy się, uczymy i poznajemy, tak, by spędzony tu czas był nie tylko niezbędnym przygotowaniem do szkoły, ale i wielką, niezapomnianą przygodą! 

Cele przedszkola:

1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

3. Cele Przedszkola to w szczególności:

a. objęcie opieką dzieci od 2,5 do 7 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa 
oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

b. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

c. kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

d. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

e. kształtowanie wśród dzieci szacunku dla drugiego człowieka oraz postaw tolerancji dla odmienności kulturowych i narodowościowych,

f. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli,

g. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h. zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie,

i. zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci,

j. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.


Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności poprzez:

a. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

b. rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c. nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,

d. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

e. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

f. udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania,

g. zapewnianie dzieciom w wieku 6 lat prawa do rocznego przygotowania do szkoły.

Oświęcimska 20

59-220 Legnica

793 24 11 62

Zapraszamy!

Godziny otwarcia

PN - PT od 6.30 do 16.30

Wyślij wiadomość

mojabajka.legnica@gmail.com