Slide

RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Moja Bajka z siedzibą przy ul. Oswięcimskiej 20 w Legnicy, zwanym dalej Przedszkolem.

b) Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z umowy na świadczenie opieki wychowawczo-dydaktycznej związanej z działalnśocią Przedszkola.

c) Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostaÊ udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa zgodnie z obowiązującym prawem.

d) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i na wypadek ewentualnej kontroli uprawnionych organów kontrolujących.

f) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że takie przetwarzanie danych osobowych przez administratora, w ramach działalnoúci Przedszkola, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z wywiązania się z umowy na opiekę wychowawczo-dydaktyczną nad dzieckiem oraz wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących działalności Przedszkola.

h) Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Oświęcimska 20

59-220 Legnica

793 24 11 62

Zapraszamy!

Godziny otwarcia

PN - PT od 6.30 do 16.30

Wyślij wiadomość

mojabajka.legnica@gmail.com